fbpx ...

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Tartalomjegyzék

Ezen az oldalon a New Generation Web (Szabó Zoltán ev.) webhosting-szolgáltatásainak, domain regisztrációjának és egyéb kapcsolódó szolgáltatásainak általános feltételei találhatók.

A weboldal üzemeltetőjének adatai:

Üzemeltető: Szabó Zoltán ev.
Székhely: 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György utca 81.
Adószám: 57592846-1-33
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank
Pénzforgalmi számla száma: 11742063-21458965
Telefonszám: +36 70 728 7332
E-mail: info@newgenweb.hu
Weboldal: www.newgenweb.hu

Alapvető rendelkezések

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (“Elker. tv.”) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2024. február 5. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 1. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 2. A jelen Szabályzat rendelkezései hatályosak minden, a Felhasználó által megnevezett és felhatalmazott harmadik fél számára, aki a Felhasználó és Szolgáltató között létrejött megállapodás szerint lép fel.
 3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 4. Szolgáltató webtárhely, elektronikus posta, domain regisztráció, on-line marketing, webdesign, keresőoptimalizálás, rendszerüzemeltetés és egyéb kapcsolódó, a cégjegyzékben bejegyzett tevékenységi körök szerinti szolgáltatásokat (a továbbiakban külön-külön: „Szolgáltatás“ vagy együttesen: „Szolgáltatások“) nyújtó szolgáltató.
 5. Az ÁSZF tárgya a Szolgáltató és a Felhasználó kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek szabályozása. Az ÁSZF a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
 6. Jelen ÁSZF kizárólag a benne szereplő Szolgáltatások Felhasználó részére történő nyújtására vonatkoznak, és a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött, a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos összes többi írásbeli szerződéses dokumentummal és szóbeli megállapodással együtt a Szolgáltató és Felhasználó közötti kötelezettségi viszony tartalmát határozzák meg.
 7. Jelen ÁSZF-ben meghatározott vagy használt fogalmak és kifejezések alkalmazandók, és azonos jelentéssel bírnak a Szolgáltató és Felhasználó között fennálló, a Szolgáltatásokra vonatkozó összes kötelezettségi viszonyban, ha általánosan kötelező jogszabály vagy a szerződéses felek kifejezett írásbeli megállapodása eltérően nem rendelkezik.
 8. Felhasználó a megrendelt Szolgáltatás árának megfizetésével igazolja, hogy megismerte a jelen ÁSZF tartalmát és a Szolgáltató reklamációkezelési szabályzatát.

Szolgáltatások leírása

 1. A „Webtárhely“ szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely a Felhasználó számára domainek és tárhelyek üzemeltetését teszi lehetővé a Szolgáltató domain kiszolgáló szerverén. A „Webtárhely” szolgáltatás részét általában „Elektronikus posta” szolgáltatás is képezi. Az említett szolgáltatások külön-külön is nyújthatók.
 2. Az „Elektronikus posta“ szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely a Felhasználó számára bizonyos számú e-mail fiók, alias, valamint domain kosár létrehozását, elektronikus posta átirányítást és elektronikus postához való hozzáférést tesz lehetővé webes felület, POP3 vagy IMAP protokoll segítségével.
 3. A „Domain regisztráció“ alatt a Szolgáltató azon szolgáltatása értendő, amely a Felhasználó domainhez fűződő tulajdon- vagy használati jogának megszerzésére irányuló műveletek elvégzésén alapul (domain regisztráció a Felhasználó nevében és terhére vagy a Szolgáltató nevében és terhére a Felhasználó elsőbbségi használati jogával).
 4. Az „On-line marketing“, „Webdesign“, „Keresőoptimalizálás“ megoldások olyan szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató a Megrendelő vagy Felhasználó egyedi igényei alapján nyújt általában a Megrendelővel, ill. Felhasználóval kötött külön írásbeli szerződés értelmében. Amennyiben nem került sor írásbeli szerződés megkötésére, az ilyen jellegű szerződéses jogviszonyra a jelen ÁSZF rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
 5. „Egyéb kapcsolódó szolgáltatások“ alatt elsősorban a rendszerüzemeltetés, domain átirányítás szolgáltatások, a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások adminisztrációja illetve egyéb olyan szolgáltatások értendők, melyeket a Szolgáltató nyújt vagy a jövőben nyújtani fog a cégjegyzékben bejegyzett tevékenységi körök keretén belül.
 6. Szolgáltató a Szolgáltatásokat saját tudása és műszaki lehetőségei, illetve az alvállalkozói műszaki lehetőségei szerint nyújtja, a Felhasználók számára más szolgáltatókkal fennálló hasonló jogviszonyokban nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó általánosan elismert követelményeknek megfelelő minőségben.

Fogalmak meghatározása

 1. A Webtárhely, domain regisztráció és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés (a továbbiakban: „Szerződés“) olyan szabványosított szerződés, amely alapján a Felhasználó Szolgáltatásokat rendel a Szolgáltatótól. Szerződésnek minősül a Megrendelésként megjelölt, kitöltött és elküldött űrlap is. A Szerződés (Megrendelés) javaslata kitöltetlen űrlap formájában megtalálható és mindenki számára hozzáférhető a Szolgáltató weboldalán, és lehetővé teszi a Felhasználóra és a Szolgáltatásokra vonatkozó adatok kitöltését és kötelező érvényű megrendelését a Szolgáltatónál.
 2. A megbízási szerződés, szervizszerződés, egyedi szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés vagy egyéb szerződés a Szolgáltató és Megrendelő vagy Felhasználó között jön létre külön írásos formában alkotás előállítására vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozóan a Megrendelő vagy Felhasználó egyedi igényei alapján, továbbá azokban az esetekben, amelyekre nem vonatkozik a Webtárhely, domain regisztráció és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés. Ha a szerződő felek eltérően nem állapodtak meg, az ilyen szerződés alapján létrejövő szerződéses jogviszonyban a jelen ÁSZF rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A jelen ÁSZF-ben használt „Szerződés” fogalom alatt az ÁSZF jelen pontja szerint létrejött szerződés értendő.
 3. Az egyedi megállapodás a Szolgáltatásnyújtás minőségi és mennyiségi paramétereire, valamint azok be nem tartása esetén érvényes szankciókra vonatkozó külön megállapodás; az ilyen jellegű megállapodás megkötésére a Felhasználónak nem áll fenn jogi igénye. Az egyedi megállapodás a megkötés napján a vonatkozó Szerződés elválaszthatatlan részévé válik annak mellékleteként vagy függelékeként.
 4. Az ÁSZF alatt a jelen Általános feltételek értendők, amelyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, amennyiben a szerződő felek erről írásban eltérően nem állapodtak meg.
 5. A Felhasználó olyan természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatóval Szerződés (Megrendelés) alapján szerződéses jogviszonyban áll.
 6. Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.
 7. A „World wide web“, „web“ vagy „www“ az Internet forrásai közti mozgást lehetővé tévő megosztott multimédiás hiperszöveges rendszert jelenti. Ha a Felhasználó 2. szintű regisztrált domainnel rendelkezik, a www cím alakja a virtuális www szerver: „www.domainneve.hu“.
 8. Az Internet olyan nyilvános adathálózat, amely lehetővé teszi a hálózat végpontjai közti adatkommunikációs átvitelt, illetve a kommunikáció egyéb formáit.
 9. A meghatározott méretű lemezterület konkrét Felhasználótípus normál felhasználói szabványának megfelelő kapacitású (maximális foglalású) lemezterületet jelent, tekintetbe véve a Szolgáltató lehetőségeit és berendezései folyamatos üzemeltetésének fenntartását. Kérésre a Szolgáltató növelheti a lemezkapacitást az Ár utólagos megemelése nélkül, tekintetbe véve a Szolgáltató lehetőségeit és berendezései folyamatos üzemeltetésének fenntartását. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Felhasználónak szolgáltatott lemezkapacitás ismételt növelésének elutasítására a szerver folyamatos működésének veszélyeztetése esetén.
 10. Az előre meghatározott számú email fiók a konkrét Felhasználótípus normál felhasználói szabványának megfelelő számú email fiókot jelent, tekintetbe véve a Szolgáltató lehetőségeit és berendezései folyamatos üzemeltetésének fenntartását. A Felhasználó kérésére a Szolgáltató növelheti az email fiókok maximális számát az Ár utólagos megemelése nélkül, tekintetbe véve a lehetőségeit és berendezései folyamatos üzemeltetésének fenntartását. A Szolgáltató a szerver folyamatos működésének veszélyeztetése esetén fenntartja magának a jogot az email fiókok maximális száma ismételt növelésének elutasítására.
 11. Korlátlan adatátvitel alatt az Internet hálózatból a Felhasználó domainjére vagy a Felhasználó domainjéről az Internet hálózatba irányuló adatáramlás, valamint a konkrét Felhasználótípus normál felhasználói szabványának megfelelő kapacitású adatáramlás értendő, tekintetbe véve a Szolgáltató lehetőségeit és berendezései folyamatos üzemeltetésének fenntartását.
 12. Warez alatt az illegálisan megszerzett vagy kínált, a szellemi vagy ipari tulajdon (pl. könyv, film, zene) védelmére vonatkozó jogszabály által védett alkotást tartalmazó szoftver vagy adatállomány, szoftver használatát lehetővé tévő illegálisan megszerzett vagy kínált hozzáférési jogosultságok, illetve szoftver vagy egyéb adatok illegális megszerzésére vonatkozó útmutatás értendő.
 13. A Szolgáltatás (Szolgáltatások) Ára átalányadóban értendő, áfát nem tartalmazza.
 14. A Szolgáltatás aktiválása alatt a Szolgáltató olyan művelete értendő, amely által sor kerül a Szolgáltatás funkcionális hozzáférhetővé tételére az Internet hálózat segítségével, és amely a Felhasználó számára lehetővé teszi a Szolgáltatás tényleges használatát.
 15. A Szolgáltatásnyújtás időtartama Szerződés hatálybalépése és megszűnése közti időszakot jelöli.
 16. A Szolgáltatásnyújtás ideiglenes szüneteltetése a Szolgáltató olyan művelete, amely ideiglenesen lehetetlenné teszi a Felhasználó számára a Szolgáltatás használatát a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.
 17. Az Ügyfélszolgálat alatt olyan virtuális ügyfélszolgálati platform értendő, amely minden Felhasználóval szemben érvényesíti a Szolgáltató Szolgáltatásnyújtással kapcsolatos összes követelményét és bejelentését, a Felhasználónak műszaki támogatást nyújt, valamint fogadja reklamációit, panaszait, kéréseit és egyéb beadványait.

A szerződés létrejötte és tárgya

 1. A Szolgáltatás iránt érdeklődő összes személy jogosult szerződést kötni a Szolgáltatóval az általánosan kötelező jogszabályokban és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett.
 2. A Szerződés létrejöhet a Megrendelés kitöltésével és elküldésével a Szolgáltató weboldalán keresztül. A Megrendelés Szolgáltató weboldalán keresztüli kitöltésével és elküldésével létrejött Szerződés a Szolgáltatás megfizetésével lép hatályba a Szolgáltató által kiállított proforma-számla (díjbekérő) alapján, kivéve azt az esetet, amikor a Szolgáltatást díjmentesen nyújtja Szolgáltató. A díj kiegyenlítésre kerül online banki átutalással vagy Barion tárcával.
 3. A Szerződés tárgya a Szolgáltató részéről elsősorban a Felhasználó iránti, lemezterület szolgáltatására vonatkozó kötelezettsége WWW oldal üzemeltetéséhez, elektronikus posta szerver üzemeltetéséhez, domain nemzeti regisztrátornál való regisztrációjához a Felhasználó nevében és terhére vagy a Szolgáltató nevében és terhére a Felhasználó elsőbbségi használati jogával, továbbá egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához a Felhasználó részére a meghatározott minőségben és egyeztetett terjedelemben a Szerződésben, egyedi megállapodásokban és jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek mellett.
 4. A Szerződés tárgya a Felhasználó részéről a megrendelt Szolgáltatások Árának megfizetésére, a Szerződés és a jelen ÁSZF szerinti jogok érvényesítésére és kötelezettségek betartására vonatkozó kötelezettség.
 5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF.

A szerződés időtartama, tartalma

 1. Jelen szerződés aláírás alapján határozatlan időre köttetik Szabó Zoltán E.V. (Székhely: 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György utca 81., Adószám: 57592846-1-33 továbbiakban: Szolgáltató) és szolgáltatására előfizető ügyfele (továbbiakban: Ügyfél) között, a megjelölt szolgáltatásra a kiválasztott fizetési konstrukcióval.
 2. Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi. A felmondás csak írásban történhet, a felmondási idő 30 nap.
 3. Bármelyik fél azonnali felmondással élhet, ha a másik szerződő fél elmulasztja jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit. A felmondás nem mentesíti egyik felet sem a felmondáskor fennálló kötelezettségei alól.
 4. A Felhasználó a szerződéskötést követő 14 napon belül indoklás nélkül felmondhatja a szerződést, ebben az esetben a Szolgáltató köteles visszafizetni a teljes befizetett szolgáltatási díjat, kivéve a domain ügyintézésével kapcsolatban felmerült költségeket.
 5. A Szolgáltató a www.newgenweb.hu oldalon kínált szolgáltatások megrendelésére biztosít lehetőséget. Szabó Zoltán ev. ezen szolgáltatásokra valamelyikére előfizető (szolgáltatási szerződést kötő) Ügyfele – úgyis, mint adatkezelő – részére a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint és ennek hatálya alatt létrejött szolgáltatási szerződés alapján az Ügyfél által kiválasztásra kerülő szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.
 6. A szolgáltató tárhely szolgáltatást biztosít az Ügyfélnek weboldal elhelyezés céljából, szolgáltatási díj ellenében. A Szolgáltató szervere harmadik személy szerverközpontjában van elhelyezve.
 7. A „Domain regisztráció” szolgáltatás tartalma:

A Szolgáltató felesleges késedelem nélkül biztosítja a domainnév regisztrációját és üzemeltetését, feltéve, ha a regisztrációt, regisztráció meghosszabbítást vagy domain üzemeltetést nem gátolja a Felhasználó vagy harmadik személy oldalán fennálló akadály.

A domain regisztrációra a Megrendelések Szolgáltató általi fogadásának sorrendje szerint kerül sor. A nemzeti „.hu” domain regisztrációjára az ISZT – a magyar domainek központi nyilvántartójának szabályai vonatkoznak. A Felhasználó ezekkel a szabályokkal köteles megismerkedni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az említett feltételek változásáért, a Nyilvántartó egyéb eljárásáért vagy a Felhasználónak ezzel összefüggésben esetlegesen keletkező utólagos károkért.

A választott nemzeti „.hu” domain regisztrációs díjának megfizetésével a Felhasználónak nem jön létre a domain sikeres regisztrációjára vonatkozó igénye. Abban az esetben, ha a Nyilvántartó vagy Szolgáltató oldalán felmerülő okok miatt nem sikerül a domaint sikeresen beregisztrálni, a Felhasználó jogosult más domain regisztrációját vagy a domain regisztráció teljes Árának visszatérítését kérni.

Amennyiben a Felhasználó a vásárláskor hibás információkat adott meg, ami következtében a Szolgáltató nem tudta a regisztrációt teljesíteni, vagy az a hibás adatok alapján került bejegyzésre, a Felhasználó által befizetett összeg visszatérítése nem kérhető. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a domain sikeres vagy sikertelen regisztrációja következtében vagy azzal közvetlen összefüggésben, a Felhasználó oldalán keletkező károkért vagy elmaradt haszonért.

A Szolgáltató a nemzeti vagy nemzetközi domain regisztrációját az adott domain regisztrációja időpontjában érvényes szabályok alapján valósítja meg. A Szolgáltató a regisztrációt a Felhasználó által a domain regisztrációért fizetett összeg Szolgáltató számlájára történő jóváírását követően valósítja meg. A domain regisztrációs díjait a Szolgáltató weboldalán található Árjegyzék tartalmazza.

A domain sikeres regisztrációja után fizetett díj vissza nem téríthető. A domain a Szolgáltató Webtárhely szolgáltatásának Felhasználó általi megszüntetését követően is az előfizetett időszak alatt a Felhasználó nevére marad regisztrálva, illetve ha a domain a Szolgáltatóra volt regisztrálva a Felhasználó elsőbbségi használati jogával, abban az esetben a Szolgáltató nevére.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy harmadik személyek névszervereinek működőképességéért és beállításáért, sem a Felhasználó által hibásan elvégzett műszaki beállításért. A jogi személy kereskedelemi nevéhez, illetve megnevezéséhez, vagy védjegyekhez fűződő tulajdonjogok Felhasználó általi megszegéséért, illetve a Felhasználó általi törvényszegésért olyan domainnevek vagy címjegyzék nevek használata miatt, amelyek más jogosult birtokosok kereskedelmi nevei vagy védjegyei, a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget. Ez a felelősség teljes mértékben a Felhasználóé.

Harmadik személy általi vita keletkezése esetén olyan domainre vonatkozóan, amely a Szolgáltató nevében és terhére volt regisztrálva a Felhasználó elsőbbségi használati jogával, a Felhasználó e-mailben vagy telefonon kerül figyelmeztetésre a harmadik személy jogainak lehetséges megsértésére kapcsán. Amennyiben a Felhasználó a harmadik személy jogainak megsértésére vonatkozó figyelmeztetést követő 3 napon belül nem kéri a domain saját nevére való átregisztrálását vagy amennyiben a Felhasználó az ismert elérhetőségeken nem érhető el, a Szolgáltató a vita elkerülése érdekedében jogosult lemondani a domainről a harmadik személy javára. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználónak ez által okozott károkért vagy elmaradt haszonért.

Amennyiben a Felhasználó nem kéri a domain átregisztrációját a saját nevére a figyelmeztetést követő 3 napon belül, vagy amennyiben a Felhasználó az általa megadott elérhetőségeken nem érhető el, ez úgy értelmeződik, hogy a Felhasználó lemondott a domainhez fűződő elsődleges használati jogáról és a Szolgáltató jogosult:

a harmadik személlyel bíróságon kívüli megegyezést kötni, vagy

lemondani a domainről a harmadik személy javára, vagyis átregisztrálni a domain a harmadik személyre, aki felmutatta a domainre való jogosultságát, vagy

átregisztrálni a domaint harmadik félre saját belátása szerint, vagy

más intézkedéseket foganatosítani, hogy a domainnel kapcsolatban a Szolgáltatót ne érje kár.

A Felhasználó tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Szolgáltató jogosult bármilyen intézkedést foganatosítani annak érdekében, hogy meggátolja saját számára káresemény bekövetkezését a domainnel kapcsolatos harmadik fél általi lehetséges jogok megsértése miatt, és elkerülje a bírósági eljárást. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználónak az ÁSZF ezen pontjában rögzített eljárás alapján való intézkedése miatt okozott károkért vagy elmaradt haszonért.

A Szolgáltató jogosult elutasítani a saját nevére vagy a Felhasználó nevére történő domain regisztrációt abban az esetben, ha tudomást szerez arról, hogy a domain neve azonos valamely harmadik személy kereskedelmi nevével, megnevezésével vagy védjegyével.

A szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a Szolgáltató köteles elsősorban:

A Szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.

Szolgáltató legjobb tudásának megfelelően műszaki segítséget nyújt a szolgáltatások beüzemeléséhez és működőképességének biztosításához. A Szolgáltató által, jelen szerződés keretében nyújtott ügyfélszolgálati tevékenység nem terjed ki a Megrendelő weblapjának és tartalmi elemeinek akár egészben vagy akár részeiben történő elkészítésére, szerveren való elhelyezésére, illetve a Megrendelő által a szerveren elhelyezett anyagokon való bárminemű változtatásra.

Szolgáltató jogosult Megrendelőnek nyújtott szolgáltatások korlátozására, felfüggesztésére Megrendelő egyidejű emailben történő értesítésével, amennyiben Megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza vagy veszélyezteti (pl. indokolatlan erő-forráshasználat, kéretlen üzleti ill. reklámcélú levelek küldése).

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 14 nappal a tervezett módosítás előtt írásban tájékoztatnia kell Megrendelőt. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

Amennyiben Megrendelő az esedékes szolgáltatási díjakkal a díjbekérőn megjelölt fizetési határidőhöz képest 14 napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, és a díjat elektronikus úton küldött felszólítást követően sem fizeti meg a felszólításban szereplő határidőre, Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni. A szolgáltatás ilyen okból történő felfüggesztése vagy megszüntetése nem mentesíti Megrendelőt a felfüggesztés vagy megszüntetés időpontja előtt már igénybe vett szolgáltatás díjának megfizetése alól. Szolgáltató jogosult továbbá a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani Megrendelőnek.

Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a jogszabályokban biztosított módon, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani, amelyet Megrendelő megfizetni köteles.

A Szolgáltatónak átadott, a Megrendelőtől származó, tárolásra átvett bármilyen információ és adat Szolgáltató általi másolása, bárminemű sokszorosítása, felhasználása – kivéve Megrendelő kifejezett írásos kérését és a szolgáltatások technikai megvalósításából adódó átmeneti vagy biztonsági információtárolást – nem megengedett.

 1. A Szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató jogosult elsősorban:

ideiglenesen és előzetes figyelmeztetés nélkül megszakítani a Szolgáltatás nyújtását, amennyiben a Felhasználó megszegte a Szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből kifolyó kötelezettségeit, mindenekelőtt nem fizette meg az egyeztetett Árat annak fizetési határidején belül vagy megszegte a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeit mindaddig, amíg a Felhasználó helyre nem hozza a mulasztását;

berendezéseiről eltávolítani a Felhasználót és a Felhasználó domainjét érintő összes adatot, amennyiben a Felhasználó ismételten vagy súlyos módon megszegte a Szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből kifolyó kötelezettségeit;

ideiglenesen bizonyos határig korlátozni a Felhasználó rendelkezésére bocsátott lemezterületet, átviteli sebességeket vagy a Felhasználó által a Szolgáltató berendezésein végzett egyéb tevékenységeket, amennyiben a Felhasználó tevékenysége által sor kerülne a Szolgáltató berendezés-üzemeltetése folyamatosságának vagy működőképességének, vagy a többi felhasználó tevékenységének veszélyeztetésére vagy jelentős korlátozására;

átruházni a szerződési jogokat és kötelezettségeket harmadik személyre az eredeti és új Felhasználó beleegyezésével és együttműködésében a Szolgáltatóval szemben fennálló összes fizetési kötelezettség igazolt teljesítését követően. A szerződési jogok és kötelezettségek jelen rendelkezés szerinti átruházására a Felhasználónak nem áll fenn jogi igénye;

bevezetni a Szolgáltatás utólagos védelmi módjait, amennyiben ez szükséges a védelem növelése vagy a Felhasználó védelme érdekében, ha az ilyen védelem bevezetése nem von maga után utólagos pénzügyi költségeket a Felhasználó oldalán vagy amennyiben a Felhasználó az ilyen utólagos költségekkel egyetértett vagy kérte a Szolgáltatás utólagos védelmi módjának bevezetését;

módosítani azt az időszakot, amely után a Felhasználónak rendszeresen számlákat (adóbizonylatok) állít ki (a továbbiakban: „elszámolási időszak”);

utólagosan kiszámlázni a Szolgáltatás olyan tételeit, melyek műszaki okok vagy a Felhasználó utólagos megrendelése miatt nem volt lehetséges beszámítani a szolgáltatási időszak után kiállított számlába;

tájékoztatni a Felhasználót a Szolgáltatást érintő termékekről, valamint a Szolgáltató egyéb tevékenységeiről e-mail útján vagy más megfelelő módon; az ilyen tájékoztatás nem minősül kéretlen levélnek (spam);

egyoldalúan módosítani vagy megváltoztatni a Szolgáltatás funkcionális vagy műszaki specifikációját, vagy javítani a felhasználói felületet a Szolgáltatás hozzáféréséhez, amennyiben az ilyen módosítás, változás vagy javítás összhangban van az adott ágazat legújabb szakmai ismereteivel vagy vitathatatlanul hozzájárul a Szolgáltatás használata közbeni felhasználói kényelemhez;

indokolt esetekben, elsősorban a Szolgáltatás nyújtására szolgáló műszaki berendezések tervezett karbantartásai, műszaki ellenőrzései, felülvizsgálatai, javításai alkalmával vagy áramszünet, válsághelyzetek, terrortámadások, járványok miatt előzetes figyelmeztetés nélkül megszakítani vagy korlátozni a Szolgáltatás nyújtását, de csak a szükséges időszakra;

elutasítani a Szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtását, amennyiben korábban a Szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtása ideiglenesen fel volt függesztve vagy a Szolgáltató, illetve az azonos ágazatban tevékenykedő más szolgáltató a kötelezettségek Felhasználó általi ismételt vagy súlyos nem teljesítése miatt elállt a Szerződéstől.

A felhasználó jogai és kötelezettségei

 1. A Felhasználó jogosult elsősorban:

használni a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek mellett, amely használatot más Felhasználó, harmadik személy vagy a Szolgáltató semmilyen módon nem zavarhatja;

kérni az Ár arányos részének visszatérítését a Szolgáltatásnyújtás Szolgáltató által okozott szüneteltetése után, mely összeg visszatérítését a Felhasználó a Szolgáltatótól legkésőbb a Szolgáltatásnyújtás szüneteltetését követő egy hónapon belül kéri, vagy jogosult kérni a Szolgáltatásnyújtás 1 nappal való meghosszabbítását a Szolgáltatás minden, a Szolgáltató vagy alvállalkozója által okozott, több mint 72 óráig tartó szüneteltetése után, amennyiben eltérően nem állapodtak meg;

érvényeivel és észrevételeivel az ügyfélszolgálathoz fordulni;

tetszőleges domaint választani a Szolgáltató kínálatából vagy a szabad domainekből a domain regisztráció megfelelő szabályaival összhangban;

közvetíteni a Szolgáltatást harmadik személyek számára kizárólag a Szolgáltatóval kötött külön írásos megállapodás alapján;

teljes körű és valós információkat nyújtani a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások minőségét és stabilitását befolyásolható tényekről, mégpedig megfelelő időelőnyben, amennyiben az ilyen információnyújtás a körülményekre és viszonyokra tekintettel lehetséges és várható;

a rendelkezésre bocsátott területet és FTP hozzáférést kizárólag a www oldal elhelyezése, ill. frissítése céljából használni;

 1. A Felhasználó kötelezettségei:

A Felhasználó nem tárolhat a Szolgáltató eszközein:

 • erotikus és pornográf anyagot (szöveg, képek, videók stb.) Ez alól kivételt képez, a Felhasználó saját művészi terméke, például fotók vagy más vizuális alkotások;
 • nemzetiségi, faji vagy etnikai intoleranciára ösztönző, fasizmust, kommunizmust vagy más hasonló ideológiákat propagáló tartalmat;
 • warez-t tartalmazó, warez-re átirányító vagy hasonló szerverekre hivatkozó adatokat;
 • download szervereket;
 • illegálisan megszerzett szoftvert harmadik személyek részére történő tovább értékesítés vagy rendelkezésre bocsátás céljából;
 • chat szervereket;
 • kéretlen posta (ún. spam) küldésére irányuló szervereket;
 • az adatbázis rendszereket túlterhelő szervereket;
 • mértéktelen mennyiségű zene- és filmállományt (mp3, mpeg, avi) tartalmazó szervereket;
 • a hálózatot rendkívül terhelő szervereket;
 • szerzői jogokat vagy egyéb szellemi tulajdonjogokat sértő szervereket;
 • a szervereken nem tárolható olyan adat, amely állami titoknak, katonai titoknak vagy más, a nemzetbiztonságot veszélyeztető információnak minősül;
 • olyan tartalom, amely bűncselekmény elkövetésére buzdít, beleértve a terrorizmust, a gyűlöletbeszédet, a gyermekbántalmazást és az erőszakos cselekményeket;
 • olyan szoftvert, amely vírusokat, trójai programokat, kémprogramokat, adathalász szoftvereket vagy más káros kódokat tartalmaz;
 • kriptovaluta-bányászat, vagy bármely, jelentős számítási kapacitást igénylő tevékenység, amely aránytalan terhet ró a Szolgáltató rendszereire;
 • a fentiekben szereplő kategóriák bármelyikébe sorolható bármilyen szervert;
 • az Európai Unió törvényeit vagy a jó erkölcsöt bármilyen más módon sértő adatokat:

az előzőekkel ellentétes magatartása miatt a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások használatában Szolgáltató korlátozhatja. Ezen korlátozás következtében történt esetleges, a Megrendelő érdekkörébe eső károkozásért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben Megrendelő ilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel;

megfizetni a nyújtott Szolgáltatás Árát, valamint a Szolgáltatásnyújtással kapcsolatos összes díjat a Szerződés és az Árjegyzék szerint, mégpedig a Szolgáltató által kiállított és elektronikus úton kézbesített proforma-számla (díjbekérő) alapján vagy Barion tárca segítségével és online banki átutalással;

a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat tilos harmadik személy rendelkezésére bocsátania a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése nélkül;

a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt értesíteni az Ügyfélszolgálatot vagy a Szolgáltató által az adott Szolgáltatáshoz Interneten rendelkezésre bocsátott felhasználói web felület segítségével (a továbbiakban: „Szolgáltatás adminisztrációs felülete”) a Kapcsolattartási név változását, mégpedig legkésőbb a változást követő 30 napon belül; az azonosító adatok és számlázási adatok összes változását, mégpedig legkésőbb az ilyen változást követő 30 napon belül;

késedelem nélkül jelenteni a Szolgáltatónak a Felhasználó által ismert összes olyan tényt, amely hátrányosan befolyásolhatná a Szolgáltató Szolgáltatásnyújtását;

az FTP területet és az átviteli sebességeket olyan egyéb adatok tárolására, archiválására esetleg mentésére használni, amelyek nem függnek össze a Felhasználó www oldalával, esetleg a Felhasználók közötti adatátvitelre szolgáló területként;

a Szolgáltatásokat nem szabad olyan módon használnia, amely a többi Felhasználót aránytalanul korlátozná az adott Szolgáltatások használatában, vagy más módon korlátozná a Szolgáltatót;

a Szolgáltatásokat a hatályos törvényekkel, a Szerződéssel, valamint a Szolgáltató esetleges utasításaival vagy útmutatásaival összhangban használni.

FELMONDÁSI JOG

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a megrendelés során Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

Szolgáltatás módosítása

A Felhasználó bármikor jogosult kérni a Szolgáltatótól a Szolgáltatás módosítását, bővítését vagy szűkítését, amennyiben nem egyszeri Szolgáltatásról van szó, amelynek teljesítése már megtörtént. A Szolgáltató köteles a kérelmének haladéktalanul, legkésőbb a következő elszámolási időszak kezdetéig eleget tenni, amennyiben ennek nincsenek semmilyen műszaki, technológiai vagy jogi akadályai és amennyiben a Felhasználó minden, a Szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségét teljesítette.

A Szerződés vagy a Megrendelés bármilyen módosítása vagy kiegészítése a Szolgáltató weboldalán leadott új Megrendeléssel, az Ügyfélszolgálaton keresztül vagy írásban valósítható meg.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni az ÁSZF-et és az árakat. Az árak változásáról a Felhasználót csak áremelkedés esetén szükséges tájékoztatni 14 nappal korábban.

A szolgáltatás ára és fizetési feltételei

A Szolgáltatás Árai a Felhasználónak a weboldalon feltüntetett árak szerint kerülnek kiszámlázásra. A Szolgáltató az előre meghatározott és közzétett feltételek alapján eldöntheti, hogy a feltételeket teljesítő Felhasználónak a Szolgáltatás részét vagy az összes Szolgáltatást bizonyos ideig kedvezményes áron vagy díjmentesen nyújtja.

A Szolgáltató jogosult megváltoztatni az ár összegét és az árképzési szabályokat. A Szolgáltató 14 nappal korábban köteles értesíteni a Felhasználót az összes áremelésről.

A számla fizetési határideje a Felhasználó részére a számlán szereplő határidő, amennyiben a felek eltérően nem állapodtak meg.

A Felhasználó a Szolgáltatás összes díját átutalással (illetve azok aktuális elérhetőségétől függően) bankkártyás fizetéssel, Barion fizetési módok használatával köteles teljesíteni a Szolgáltató bankszámlájára, mégpedig a díjbekérőn szereplő fizetési határidőn belül, ha a szerződő felek eltérően nem állapodtak meg. A költség elszámolásra alkalmas számla a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírás napján kerül kiállításra és minősül teljesítettnek, ellenkező esetben a Felhasználó késedelembe esik.

A Szolgáltató jogosult minden késedelmes nap után a Szolgáltatás árának 0,1 %-át szerződéses késedelmi kamatként kiszámlázni a Felhasználónak.

A Felhasználó jogosult az ár arányos részének visszatérítésére a Szolgáltatásnyújtás Szolgáltató által okozott szüneteltetési idejére vonatkozóan. A Felhasználó az ár arányos részének visszatérítését a Szolgáltatótól legkésőbb a Szolgáltatás szüneteltetésétől számított 30 napon belül kérheti. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás szüneteltetésére akár csak részben is a Felhasználó hibájából vagy gondatlanságából került sor, a Felhasználó az Ár arányos részének visszatérítésére a mulasztása mértékétől függően jogosult. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás szüneteltetését teljes mértékben a Felhasználó okozta, a Felhasználó nem igényelheti vissza az Ár semmilyen részét.

Az Ár visszatérítendő része az elszámolási időszak adott időszakai hosszának egész órákra felfelé kerekített összegével szorzott havidíj része. A Szolgáltató az Ár arányos részének visszatérítése helyett meghosszabbíthatja a Szolgáltatás előfizetett időszakát a Felhasználó számára, mégpedig 1 nappal a Szolgáltatások Szolgáltató vagy alvállalkozói által okozott minden, 72 órát meghaladó szüneteltetése után, amennyiben a szüneteltetés az adott elszámolási időszakban a Szolgáltatásnyújtás teljes idejének 10 %-át meghaladó ideig tartott.

A Felhasználó köteles teljesíteni az összes kiszámlázott összeget abban az esetben is, ha a Szolgáltatást a Felhasználótól eltérő személyek használták. A Szolgáltatás Felhasználótól eltérő személyek általi jogosulatlan használata esetén a Felhasználó köteles teljesíteni az összes, Szolgáltató által kiszámlázott összeget mindaddig, amíg a Szolgáltató le nem állítja a Szolgáltatás nyújtását a Felhasználó Szolgáltatással való visszaélésre vonatkozó bejelentése alapján.

Felhasználó kijelenti, hogy a díjbekérő kiegyenlítését követően a Szolgáltató által kiállított, a Felhasználó email címére küldött a jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát befogadja.

Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó díjbekérőt nem kapta meg; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

A vállalkozás szolgáltatásait a weboldalon keresztül bankkártyás fizetéssel is kifizetheti. A tranzakció maga, beleértve a bankkártya adatok megadását is, a külsős szolgáltató biztonságos platformján keresztül történik, ahová a fizetési opció kiválasztását követően oldalunk átirányítja Önt.

Jelenleg a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg az online bankkártyás fizetések:

 1. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 2. A bankkártyás vásárlási lehetőség kiválasztásával az Előfizető elfogadja, hogy bankkártya adatait és az fizetési adatok között esetleg személyes adatnak minősülő adatokat a fenti szolgáltató kezelik, szigorú biztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelelően. A vállalkozás kizárólag a sikeres tranzakció tényéről kap visszajelzést, a bankkártya és egyéb fizetéshez szükséges adatokhoz nem fér hozzá, azokat nem ismeri meg és nem is tárolja. Ennek megfelelően az adatok biztonságáért és a fizetés sikerességért a vállalkozás nem vállal felelősséget, továbbá fenntartja a jogot, hogy az Előfizetők előzetes értesítése mellett más szolgáltató fizetési megoldására váltson a jövőben.
 3. Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a Barion nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (Barion) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
 4. Amennyiben a vállalkozás csupán magyar nyelvű ügyfélszolgálati szolgáltatást nyújt az Előfizetőnek (tehát az Előfizető nem a vállalkozástól rendelte meg a szolgáltatást), az ügyfélszolgálati működéssel kapcsolatos bankkártyás fizetés esetén az Előfizető a szolgáltatója által igénybe vett fizetési felületre lesz átirányítva a vállalkozás által használt megoldás helyett. A vállalkozás ilyen esetben sem kezel vagy tárol bankkártya adatokat.

A szerződő felek felelőssége

 1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások tárgyát nem képezi a Felhasználó weboldalainak tartalmi ellenőrzése. A Szolgáltató nem felel a weboldalak tartalmáért, melyet a Felhasználó a Szolgáltató jelen ÁSZF szerint nyújtott Szolgáltatásai alapján tett hozzáférhetővé és közzé. A Felhasználó nem felel a Szolgáltató tevékenységéért, amennyiben ezen tevékenység nem a Felhasználó kérésére, utasítására vagy érdekében volt megvalósítva. Az ilyen kérés vagy utasítás írásban, elektronikus úton tehető meg a Szolgáltatás adminisztrációs felületén keresztül, illetve e-mailben, telefonon vagy hasonló igazolható módon.
 2. A Szolgáltatás nem teljesítésével okozott esetleges kár esetén a Szolgáltató kiegyenlítheti azt, illetve csökkentheti a kár összegével azonos értékű Szolgáltatás nyújtásával, maximum a Szolgáltatás időszakos díjának, a kiesés idejére számított értékével.
 3. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatásnyújtás Szerződés, Megrendelés vagy ÁSZF szerinti szüneteltetése miatt a Felhasználó vagy harmadik személyek oldalán keletkezett károkért vagy elmaradt haszonért.
 4. A Szolgáltató nem felel a Felhasználónak harmadik személy által okozott kárért, aki erőszakosan, illetve a Felhasználó alkalmazásaiban vagy beállításaiban lévő hibák kihasználásával behatolt a Felhasználó weboldalára és kárt okozott vagy lemásolta, megváltoztatta, illetve törölte a Felhasználó tárolt adatait.
 5. A Szolgáltató nem felel az olyan harmadik személy által okozott kárért sem, aki a Szolgáltató hibáján kívül jogosulatlan hozzáférést szerez a számítógépes rendszerhez, más információhordozóhoz vagy annak részéhez és számítógépes adatok feltöltésével, továbbításával, károsításával, törlésével, minőségük csökkentésével, megváltoztatásával vagy visszatartásával akadályozza a számítógépes rendszer működőképességét vagy hiteltelen adatokat hoz létre azzal a szándékkal, hogy hiteleseknek legyenek minősítve vagy jogi célokra hiteles adatokként legyenek kezelve, még abban az esetben sem, ha az ilyen eljárás a Büntető törvénykönyv szerint nem minősül bűncselekménynek.
 6. A szerződő fél köteles az igazolt kárt megtéríteni az igazolást követő 30 naptári napon belül, mégpedig készpénz nélküli átutalással a másik szerződő fél bankszámlájára, amennyiben a szerződő felek eltérően nem állapodnak meg.

A szerződő felek közötti kommunikáció

 1. A szerződő felek közötti kommunikáció elsősorban elektronikus úton történik (megrendelések, módosítási kérelmek, fizetési igazolások, aktivációs információk, előlegszámlák küldése stb.).
 2. A valamely szerződő fél bármilyen jogi igénye érvényesítésének alapjául szolgáló tényeket érintő bejelentéseket a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon szükséges megtenni, a másik szerződő fél számára igazoltan bejelentve vagy írásban kézbesítve. Az általános informatív bejelentések a másik szerződő félnek szóban vagy telefonon is bejelenthetők. A konfigurációs felület minden esetben a Szolgáltató weboldalán keresztül érhető el.
 3. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen vagy elavult adatok miatt keletkező Szolgáltatásszüneteltetésért vagy egyéb kockázatokért (pl. az előlegszámla kézbesíthetetlensége a helytelenül beállított vagy nem létező kapcsolattartási email címre). A kapcsolattartási e-mail címnek működőképesnek és a Felhasználó által rendszeresen ellenőrizettnek kell lennie.

Közös rendelkezések

 1. A Felhasználó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit a Szerződés (Megrendelés) és jelen ÁSZF szabályozza.
 2. A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép érvénybe és hatályba, kivéve, ha a Szerződés eltérően rendelkezik.
 3. Szétválaszthatóság. A Szerződés vagy az ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nincs befolyással a Szerződés vagy az ÁSZF bármely más rendelkezésének érvényességére, amennyiben ezen rendelkezés elválasztható. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy szükség esetén az érvénytelen rendelkezéseket felesleges késedelem nélkül olyan rendelkezéssel váltják fel, amely tartalmával és céljával a legjobban közelít az érvénytelen rendelkezés céljához.
 4. A Szerződés teljessége. A Szerződés a szerződő felek közötti teljes megállapodást jelenti a Szerződés tárgyának értelmében és felváltja az összes korábbi szóbeli vagy írásbeli, azonos Szolgáltatást érintő megállapodást, ígéretet, bejelentést vagy garanciát, amennyiben a szerződő felek írásban eltérően nem állapodtak meg.
 5. Szerződés és ÁSZF közötti viszony. Abban az esetben, ha a szerződő felek közötti, Szerződésben (Megrendelésben) szereplő megállapodások ellenkeznek az ÁSZF rendelkezéseivel, a Szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁSZF rendelkezéseivel szemben. Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató írásbeli Szerződést kötnek, jogaikat és kötelezettségeiket a jelen ÁSZF csak olyan terjedelemben szabályozza, amely a szerződésben nincs eltérően szabályozva.

Vis Maior esetek

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül és elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. Illetve a szolgáltató hatókörén kívül eső hardver és szoftver elemek meghibásodása.

Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hetet, bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Vis Maior esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni.

A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körébe tartozó események sem jelentenek mentességet.

A szolgáltató részéről Vis Majornak számítanak, minden olyan meghibásodások, melyek felett rendelkezése nincsen. Ilyenek a szolgáltató által harmadik féltől igénybe vett, szerverrel kapcsolatos szolgáltatások. Amennyiben az előfizető kártérítési igénnyel kíván élni, kijelenti, hogy ilyen esetekben kizárólag a harmadik féllel szemben nyújtja be igényét.

Egyéb rendelkezések

A szolgáltató és az előfizető kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

A felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Nagykátai Járásbírósághoz keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő, megegyezésre törekednek.

Pénzvisszafizetési garancia

A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a Megrendelő előfizet egy újonnan rendelt szolgáltatásra, amely kipróbálása és megismerése után, valamilyen oknál fogva nem elégedett annak minőségével, teljesítményével, és ezt a megrendeléstől számított 14 napon belül jelzi emailen keresztül, úgy a vételár egészét visszatéríti az alábbi feltételekkel:

 1. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás árának visszatérítését kéri tőlünk és kitölti a kapott pénzvisszafizetési kérelmet, úgy a Szolgáltató visszautalja magyar bankszámla esetén a szolgáltatási vételár teljes összegét, míg külföldi bankszámla vonatkozásában az átutalási díjjal csökkentett összeget.
 2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a pénzvisszafizetési garancia kizárólag a webtárhely-szolgáltatások és az üzleti email csomagok esetében érvényes. Ez a garancia nem terjed ki a domain regisztrációs és a weboldalkészítési szolgáltatásokra.
 3. A pénzvisszafizetési garancia kizárólag új szolgáltatás megrendelése esetén igényelhető, azaz csomagváltoztatás és szolgáltatás meghosszabbításakor nem érvényesíthető.
 4. A Szolgáltató nem ad visszatérítést a szolgáltatás megrendelését követő 14 napot meghaladó igény esetén.
 5. Amennyiben a Szolgáltató további információkat kér a szolgáltatás aktiválásához, és a Megrendelő 3 napon belül nem válaszol ezekre az emailekre, a pénzvisszafizetési garancia nem érvényesíthető.
 6. Minden esetben szükséges részletesen indokolni a pénzvisszafizetési igényt a kérelemben. A Megrendelőnek meg kell indokolnia, hogy miért nem volt elégedett a szolgáltatás minőségével vagy teljesítményével.
 7. Tévesen leadott rendelés esetén nincs pénzvisszafizetési garancia. Ha a Megrendelő véletlenül vagy tévedésből ad le egy rendelést, és ez a rendelés már feldolgozásra került, a Szolgáltató nem téríti vissza a vételárat.

Amennyiben a visszatérítés oka a Szolgáltató felelősségén kívül esik, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a visszatérítendő összegből 5% kezelési költséget vonjon le. Ez a levonás a tranzakciós díjakat, adminisztratív költségeket és egyéb, a visszatérítési eljárás során felmerülő költségeket fedezi.

Utoljára módosítva: 2024. január 1.