...


Weboldal/Webáruház készítés keretszerződés

 

1. A szerződő felek

Jelen szerződés létrejött egyrészről

Magrol Kft. (Cím: 2760 Nagykáta, Rákóczi körút 15., Adószám: 13824613-2-13), továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről

Szabó Zoltán ev. (2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György utca 81., Adószám: 57592846-1-33) továbbiakban, mint Szolgáltató, együttesen, mint Felek között.

Felek jelen szerződés keretében megegyeznek, hogy a Szolgáltató a Megrendelő számára az alábbi feltételekkel szolgáltatást teljesít:

2. A szolgáltatás tárgya, vállalási feltételek

2.1 A Szolgáltató vállalja, hogy elvégzi a következő munkákat:

2.1.1. Megrendelő weboldalának elkészítése a Megrendelő azon igényei alapján, melyet az 1. sz. mellékletben Megrendelő és a Szolgáltató együttesen specifikált. A Megrendelő elektronikus formában továbbítja az ellátandó feladattal kapcsolatos kéréseit és kérdéseit a Szolgáltató részére.

2.1.2. A Szolgáltató a Megrendelő webes alkalmazását meglévő ún. webmotorjára, moduláris felépítésű keretrendszerére - mely keretrendszer, valamint a kiegészítő kódok Szolgáltató szellemi terméke -, vagy nyílt forráskódú keretrendszerre építi. Amennyiben a keretrendszer a Szolgáltató saját szellemi terméke, a munka elvégzése után az ezen keretrendszer felhasználásával készült egyedi webes alkalmazás kizárólagos felhasználói joga kerül a Megrendelőhöz, a keretrendszer és a kiegészítő kódok továbbra is a Szolgáltató tulajdonában maradnak. A Megrendelő a weboldalt korlátozás nélkül használhatja és áttelepítheti, fejlesztheti, de nincs joga a weboldal részét vagy egészét sokszorosítani és tovább értékesíteni.

2.2 A Megrendelő köteles:

2.2.1. Megrendelő köteles a weboldal/webáruház elkészítése során a Szolgáltatóval kölcsönösen együttműködni, Szolgáltató megkeresésére, kérdéseire 3 napon belül reagálni, visszajelezni.

2.2.2. A Megrendelő köteles az elkészült weboldalt szerződés szerint átvenni és a vállalási díjat kifizetni.

3. Kapcsolattartók

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy kapcsolattartókat (a továbbiakban: „Kapcsolattartók”) jelölnek ki a jelen szerződés szerinti kölcsönös jogaik és kötelezettségeik megfelelő és hatékony teljesítésének biztosításához.

Szolgáltató részéről:

Név: Szabó Zoltán

Telefon: +36707287332

E-mail: info@newgenweb.hu

Megrendelő részéről:

Név:  

Telefon:  

E-mail:  

4. Szerződő felek jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató kötelezettsége nem valamely gazdasági cél elérésére irányul, hanem a jelen szerződés tárgya szerint meghatározott weboldal fejlesztési szolgáltatás nyújtására.

4.2 A Szolgáltató köteles jelen megbízása során megfelelő gondossággal eljárni, szolgáltatásait a megállapodás szerinti határidőn belül, megfelelő módon nyújtani. A Szolgáltató köteles a szolgáltatások teljesítésének aktuális állásáról észszerű időközönként a Megrendelő kérésére tájékoztatást adni.

4.3 A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató számára a szolgáltatások nyújtásához szükséges pontos, naprakész, teljes körű információt nyújt, beleértve a Szolgáltató által jelen szerződésben meghatározott feladatok magas színvonalú ellátásához indokoltan kért adatokat, információkat, egyéb segítséget.

4.4 A Megrendelő a weboldal elkészítéséhez szükséges anyagokat, információkat elektronikus úton a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja (szöveges tartalmak, képek, videók, dokumentumok).

4.5 A Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden tény, körülmény, akadály esetén, mely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

4.6 A Szolgáltató szerződésben rögzített megbízást elfogadja, a Megrendelő pedig kötelezettséget vállal a Felek jelen szerződésének 5.4.1. pontjában foglalt vállalási díj jelen szerződés feltételei szerinti maradéktalan megfizetésére.

5. Fejlesztés

5.1.1. A Megrendelő köteles a weboldal/webáruház elkészítése során a Szolgáltató megkeresésére, kérdéseire 3 napon belül reagálni, visszajelezni. A 3 munkanapon belül nem visszajelzett, illetve a jóváhagyott fejlesztések elfogadottnak tekintendők a Megrendelő részéről.

5.1.2. A weboldalra/webáruházra vonatkozó bármilyen változtatás csak a jelen szerződésben szereplő teljesítési határidő határozott idővel történő meghosszabbításával kerülhet megvalósításra. Az 1. sz. mellékletben található specifikációtól eltérő megrendelői igény elkészítése külön díjazás ellenében történik.

5.1.3. A technológiai környezet (pl. új böngésző, operációs rendszer megjelenése) átadást követő változásából adódó működési rendellenesség kijavítása nem tartozik jelen szerződés hatálya alá.

5.1.4. A Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldal elkészítése során felhasznált szoftverek, forráskódok és egyéb, általa biztosított tartalmi elemek szerzői vagy felhasználási jogával rendelkezik. A Megrendelő által küldött, közzétett anyagok, szövegek, képek, melyek a weboldal tartalmát képezik szerzői, vagy felhasználási jogáért a Megrendelő vállalja a felelősséget.

5.2 Átadás-átvétel:

5.2.1. A weboldal, valamint a jelen szerződés alapján teljesített fejlesztések, specifikációk, alkalmazások, megoldások, valamint annak működtetéséhez szükséges programok, a felhasználáshoz kapcsolódó valamennyi felhasználói jogosultság a jelen szerződés alapján az átadással és a szerződésszerű elszámolással a Megrendelőhöz kerül. A Megrendelőt erre figyelemmel kizárólagos felhasználói jog illeti meg a jelen szerződés tárgya vonatkozásában azzal, hogy a kizárólagosság a Szolgáltatóval szemben is megilleti, azaz a Szolgáltató a jelen pont alapján elveszti a weboldalhoz kapcsolódó felhasználáshoz való jogát.

5.2.2. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a Szolgáltató az elkészült weboldalt a Megrendelőnek átadta, illetve ha az átadást követő 7 napon belül a Megrendelő hibát jelzett, akkor azon a napon, amikor a Szolgáltató jelen szerződésnek megfelelően 15 napon belül azt kijavította. Az átadást követő 7 napon túli, a Megrendelő által jelzett hibák javítását a Szolgáltató csak külön díjazás ellenében végzi el.

5.2.3. A szerződés teljesítése után a Szolgáltatónak megszűnik minden további kötelezettsége a Megrendelő felé. A Szolgáltató a Megrendelő igénye esetén lehetőséget biztosít számára folyamatos rendszertámogatás nyújtására külön szerződés keretében.

5.3 Kivitelezési határidő:

5.3.1. A Megrendelő köteles a weboldalon megjeleníteni kívánt tartalmat, szövegeket, képeket, termékeket a Szolgáltatónak a szerződéskötést követően 5 napon belül átadni.

5.3.2. A Szolgáltató köteles a Megrendelő által átadott tartalom alapján 8-12 héten belül a weboldalt elkészíteni az 1. számú melléklet alapján, és azt a Megrendelő felé átadni.

5.4 Vállalási díj:

5.4.1. A vállalási díj a weboldalra/webáruházra: 653 500 Ft. (hatszázötvenháromezer-ötszáz).

          5.4.2. A vállalási díj magában foglalja a Szolgáltatónak a vállalás teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségét, azonban nem tartalmazza a specifikációk megváltoztatását,                  bővítését, további, a feladatok részletezésében nem szereplő munkák/beállítások elvégzését.

          Az árak forintban értendőek. A Szolgáltató alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs.

5.4.3. A szolgáltatói díj kifizetése a Szolgáltató által kiállított díjbekérő ellenében a megjelölt fizetési határidőig, és a megjelölt fizetési módon történik.

5.5 Fizetési ütemezés:

A Megrendelő a szerződés aláírását követően a weboldal teljes árának 30%-át a kapott előleg díjbekérő alapján előre megfizeti, az elkészülést követően pedig a fennmaradó összeget egy összegben rendezi a Szolgáltató felé a díjbekérőn megjelölt határidőig. A fizetés készpénzben történik a Szolgáltató felé.

teljes összeg 653 500 Ft (hatszázötvenháromezer-ötszáz), ennek 30%-a 196 050 Ft (százkilencvenhatezer-ötven).

A fentiek Megrendelő általi nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül.

6. Titoktartás, üzleti titkok

6.1 A jelen szerződés végrehajtása során a Szolgáltató és a Megrendelő az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával köteles eljárni.

6.2 Üzleti titoknak minősül minden gazdasági tevékenységhez fűződő információ, adat, tény, megoldás, melynek illetéktelenek általi megszerzése, felhasználása, másokkal történő megosztása, nyilvánosságra hozatala sértené vagy veszélyeztetné a gazdálkodó szervezet pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét. Ilyen pl. a műszaki eljárás, gyártási eljárás, szellemi alkotás, know-how, ügyfelek adatai. Bűncselekménynek minősül a titkok haszonszerzés céljából vagy másnak okozandó vagyoni hátrány céljából történő felhasználása, nyilvánosságra hozatala.

6.3 Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

6.4 A Szolgáltató vállalja, hogy nem ad át harmadik személynek semmilyen, a Megrendelővel vagy működésével kapcsolatos személyes vagy egyéb adatot oly módon, amely az adatátadás jog- és rendeltetésszerűen meghatározott céljával nem egyeztethető össze.

6.5 A Szolgáltató kizárólag a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra bármely, Megrendelővel kapcsolatos információt, mely jelen szerződés szerinti megbízás ellátásával kapcsolatban jutott tudomására. Ezen információkat a Szolgáltató titkosan köteles kezelni.

6.6 A Szolgáltatót titoktartási kötelezettsége a jelen szerződés fennállása alatt és annak megszűnését követően egyaránt terheli, ugyanakkor nem vonatkozik azon információkra, melyek már nyilvánosságra kerültek vagy amelyeket a Szolgáltató jogszabály alapján köteles felfedni.

7. Jogi felelősség a tartalomért

A Megrendelő által a weboldalon/webáruházon megjelenített tartalomért (képek, videók, szövegek, hangfájlok és egyéb állományok) a honlapkészítő, azaz a Szolgáltató nem vállal jogi felelősséget.

8. Adatkezelési Tájékoztató az Európai Parlament És Tanács (EU) 2016/679. rendelete alapján

8.1 Alapfogalmak

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

Adatfeldolgozás: Technikai jellegű adatkezelés.

Személyes adat: A természetes személyre, azaz az érintettre vonatkozó bármely információ, mely közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Szolgáltató adatkezelőként és adatfeldolgozóként elkötelezett mindazon személyek magánszférájának és személyes adatainak védelme iránt, akik személyes adatokat adnak át.

8.2 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Adatkezelő neve: Szabó Zoltán EV.
Székhelye/címe: 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György u. 81.
Weboldala: www.newgenweb.hu
Adatfeldolgozó neve (és beosztása): Szabó Zoltán EV.
Telefonszáma: +36 70 728 7332
E-mail címe: info@newgenweb.hu

Szolgáltató kizárólag írásban rögzített utasításokat hajthat végre. Az adatbiztonság garantálása érdekében teljesíti a szervezési és technikai intézkedéseket.

Szolgáltató az adatvédelmi eljárásait érintő észrevétel, kérdés, panasz esetén az alábbi elérhetőségeken elérhető: Szabó Zoltán, 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György u. 81. vagy az info@newgenweb.hu e-mail címen. A választ késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldi a Megrendelő által megadott címre.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat - a szükséges mértékben - továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Kézbesítés
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás

8.3 Adatkezelés tárgya, célja, jogalapja, időtartama

Adatkezelés tárgya: A Szolgáltató árajánlatok elkészítéséhez és megküldéséhez, valamint a szerződésben szereplő Megrendelőnek és kapcsolattartóinak a szerződés teljesítéséhez szükséges adatai, elérhetőségei (név, telefonszám, e-mail cím).

Adatkezelés célja: A Szolgáltató a Megrendelők kapcsolattartóinak adatait a szerződés teljesítése céljából kezeli.

Adatkezelés jogalapja: A megrendelői adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: A szerződésben megjelölt kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe és postacíme.

Adatkezelés időtartama: A számlákat jogi kötelezettségből eredően 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok (pl. szerződés) megőrzési ideje 8 év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése a szerződés megszűnésétől számított 5 év. A megrendelő kapcsolattartóinak a szerződés teljesítéséhez szükséges adatai kizárólag az érintett személy írásbeli kérelmére kerülnek törlésre. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha annak tárolását joghatóság kötelezően előírja.

8.4 Érintettek jogai

Személyes adataival összefüggésben az érintett a jogszabályban meghatározott, az alábbiakban felsorolt jogokkal rendelkezik:

     a) Hozzáférési jog adatok megismeréséhez, adatkezelés tényéhez

     b) Adatok kiigazításához való jog, amennyiben az adat elavult vagy helytelen

     c) Törléshez való jog hozzájárulási vagy adatkezelési időtartamon túli adatkezelés esetén

     d) Adatok kezelésének korlátozásához való jog

     e) Személyes adatok direkt marketing célra történő használatának megtiltásához való jog

     f) Személyes adatok harmadik személy számára történő átadásának megtiltásához való jog

     g) Bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról történő másolat kéréséhez való jog

     h) Tiltakozási jog személyes adat használata ellen

8.5 Adatbiztonság és adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens: A biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, módosítani vagy kimenteni a rendszerből. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk. Magas kockázattal járó adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk a Megrendelőt (a felügyeleti adatvédelmi hatóságot pedig 72 órán belül).

8.6 Jogérvényesítési lehetőségek

Szolgáltató mindent elkövet a Megrendelő és kapcsolattartói személyes adatainak jogszabályoknak megfelelő kezelése érdekében. Amennyiben úgy érzi, megsértettük személyes adatai védelméhez való jogát, kérjük, írásban küldje meg részünkre kérelmét a info@newgenweb.hu e-mail címre vagy postai levélben Szabó Zoltán ev. 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György u. 81. címére.

Az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal is élhet az ügyben hatáskörrel rendelkező szerveknél:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefon: 06-1 391-1400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

weboldal: naih.hu

Bíróság

8.7 Tájékoztatás a nyilvántartásokról

Szolgáltató az adatok kezelését és feldolgozását jogszerű, átlátható és ellenőrizhető módon végzi. A Megrendelő kapcsolattartóinak adatairól az alábbi nyilvántartást vezeti:

Adatkezelési nyilvántartás

Tartalma:

 • sorszám
 • tevékenység
 • kezelt adatok
 • adatkezelési cél
 • adatkezelési jogalap
 • tárolás módja és ideje
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • technikai és szervezési intézkedések

8.8 Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete), valamint a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.

9. Szellemi tulajdon

Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jelen szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató tulajdonában marad minden olyan találmány, formatervezési minta, eszköz, fejlesztés, felfedezés, koncepció, elgondolás, újítás, eljárás, algoritmus, képlet, számítástechnikai program, műszaki eljárás, rendszer, módszer, illetve bármely más szellemi tulajdon vagy jog (függetlenül attól, hogy az szerzői jogi vagy más hasonló jogszabály szerint szabadalmaztatható-e vagy bejegyezhető-e, illetve hasonló védelem alatt áll-e) használatára, valamint felhasználására, melyet a Szolgáltató jelen megbízási jogviszonyból eredően a jogviszony fennállása alatt – akár egyedül, akár másokkal – készített, létrehozott, kitalált, alkotott, felfedezett, tervezett, fejlesztett, megszerzett, abban közreműködött, a gyakorlatba átültetett.

A weboldal és az azon elvégzett fejlesztések, specifikációk, alkalmazások, megoldások, annak működtetéséhez szükséges programok, felhasználáshoz kapcsolódó felhasználói jogosultságok az átadással és szerződésszerű elszámolással a Megrendelőhöz kerül, akit felhasználói jog illet meg. A weboldalt korlátozás nélkül használhatja, áttelepítheti, fejlesztheti, de nincs joga a weboldal sokszorosításához, továbbértékesítéséhez.

10. Fejlesztés, garancia, felelősség

A Szolgáltató a tervet élő oldalon vagy fejlesztői környezetben és éles, vagy szükség esetén fejlesztői domainen készíti el. A Szolgáltató olvasási hozzáférést biztosít az éles/fejlesztési domainhez, melyen a Megrendelő a fejlesztés állapotát végigkövetheti. A Szolgáltató 7 munkanap tesztidőszakot biztosít a Megrendelőnek az éles oldalon vagy fejlesztői környezetben.

A végleges átadás abban az esetben lehetséges, ha a Megrendelő kifizette a Szolgáltató részére a teljes vállalási díjat. A Megrendelő a weboldal átadása után 7 munkanapon belül jelezheti az esetleges problémákat, elmaradásokat a Szolgáltató felé.

A tesztelési, illetve átadás utáni 7 munkanapon túl jelzett fejlesztési kérésért a Szolgáltató pluszköltséget számíthat fel a Megrendelő részére. A vállalási díj összege a specifikációk Megrendelő általi változtatásának függvényében módosulhat.

A Szolgáltató garanciát vállal a specifikációban szereplő funkciók elkészítéséért és hibamentes működéséért. Az esetleges programhibák kijavítása díjmentes 12 hónapig. A külső szolgáltatói (szerver, tárhely) hibák következményeiért, valamint a Megrendelő által használt hardver/szoftver által okozott hibákért a felelősség nem a Szolgáltatót terheli.

A Megrendelő felelős a feltöltésre megküldött anyagok és a weboldal tartalmáért, valamint a weboldalhoz történő harmadik személy általi hozzáférésből eredő kárért. A Megrendelő köteles az elkészült weboldalt szerződés szerint átvenni, a vállalási díjat megfizetni.

11. Szerződés módosítása, megszüntetése

Felek a jelen szerződést a weboldal/webáruház fejlesztési feladatok elvégzésének időtartamára kötik meg.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést módosítani vagy felmondani kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével lehet.

A Megrendelő a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat a szerződéstől. Amennyiben a Megrendelő a szerződéskötést követő hetedik napon túl mondja vissza a rendelést, az előleg összege nem kerül visszatérítésre. Ugyanakkor, ha a szerződés teljesítésének elmaradása a Szolgáltató hibájából adódik, a Megrendelő jogosult az előleg teljes összegének visszatérítésére.

A Felek a jogviszony megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.

Szerződésszegésnek minősül bármely Fél által a Szerződésben meghatározott kötelezettségek nem vagy nem szerződésszerű teljesítése. Ilyen esetben a Felek a Szerződést az ügy súlyosságától függően, azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondhatják vagy kártérítési igénnyel élhetnek.

12. Adatvédelmi kötelezettségek

E szerződés megkötésével a Felek között bizalmi viszony jön létre. A Felek között lévő, üzleti ügyekre, pénzügyi műveletekre, tulajdonjogra, más lezajló műveletekre, alkalmazottakra, alvállalkozókra, dokumentációkra, specifikációkra, számítástechnikai programokra és egyéb hasonló adatokra vonatkozó, bármilyen szóbeli, írásbeli vagy egyéb módon közölt információk bizalmasan kezelendők.

13. A kommunikáció meghatározása

A Felek megállapodnak abban, hogy egymást a bizalomteljes együttműködés keretében kölcsönösen, átfogóan tájékoztatják, és jelen szerződés időtartama alatt egymással kölcsönösen együttműködnek. Az együttműködés keretében a Felek között egyeztető és koordinációs megbeszélésekre kerül sor. A Felek kötelesek folyamatosan tájékoztatást adni egymásnak a tapasztalataikról és problémáikról, az együttműködési hiányosságokról és javaslatot tenni az eredmények javítására.

14. Vis maior

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés részükre fel nem róható, nem megfelelő teljesítését eredményező, érdekkörükön kívül bekövetkezett körülményekről egymást haladéktalanul értesítik, annak és következményeinek elhárításával kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. A Felek egyetértenek abban, hogy a vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a jelen Szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségek alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak.

15. Irányadó jog

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.

16. A szerződés érvényessége, határideje

A szerződés a Felek kölcsönös aláírásával lép életbe, s kölcsönös, szerződésszerű teljesítéssel automatikusan hatályát veszti.

A Felek a szerződést annak elolvasása után digitális aláírásukkal hitelesítik.

16. Záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

A Felek kijelentik, hogy sem csőd-, sem felszámolási eljárás hatálya alatt nem állnak, nincsen folyamatban velük szemben követelés behajtására irányuló eljárás, a jelen szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása.

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat szabad akaratukból rögzítették, annak tartalmában nem tévedtek, nem indította őket nyilatkozatuk megtételére sem valaminek a téves feltevése, sem valamilyen várakozás, jogellenes fenyegetés vagy tisztességtelen befolyásolás.

A Felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal teljes mértékben megegyezőt, digitális aláírásukkal látják el.

1. sz. melléklet

A szolgáltatás tárgya, vállalási feltételek

Új webáruház fejlesztése WordPress alapra helyezve, WooCommerce integrációval. A fejlesztés a webáruház teljességét lefedő design megjelenésre, tartalomfeltöltésre, termékek feltöltésére, fizetési/szállítási opciók beállítására, email értesítésekre és az áruház megfelelő működéséhez szükséges összes elemre vonatkozik.

A feladat részletes leírása

A webáruház szerkezeti létrehozása, design elemeinek megtervezése, működésének megfelelő beállítása és tesztelése. Egyedi megjelenés kialakítása biztonsági beállításokkal, saját fejlesztésű cookie felugró ablakkal, galériával, hírlevél feliratkozással, közösségi média integrációval, kapcsolati űrlappal és nyomkövetés integrálásával.

Ajánlat elemei:

 • WordPress motor telepítése, beállítása

Megjegyzés: A webtárhely beállításai, valamint az adatbázis és FTP hozzáférési pontok létrehozása. Elementor (Pro) szerkesztő és szükséges bővítmények telepítése.

 • Egyedi grafikai megjelenés kialakítása

Megjegyzés: Design terv alapján az oldal egységes grafikai kidolgozása, beleértve a színsémát, a megjelenést és a stílus kijelölését.

 • Tartalomfejlesztés/tartalomfeltöltés

Megjegyzés: Meglévő szöveges és képi tartalmak bedolgozása az új design stílusának megfelelően, valamint a reszponzivitás beállítása.

 • Kapcsolati űrlap

Megjegyzés: Egyedi kapcsolati űrlap létrehozása a weboldal kinézetéhez igazítva.

 • reCAPTCHA védelem

Megjegyzés: Elsősorban a kapcsolati űrlaphoz kapcsolódó robotok elleni védelemre szolgáló biztonsági program.

 • Hírlevél feliratkozás

Megjegyzés: Listák és üzenetek kialakítása, 1 db egyszerű minta hírlevél

 • Közösségi média integráció

Megjegyzés: Facebook chat beágyazása a vállalkozás/szolgáltatás közösségi média oldalával összekötve.

 • WooCommerce motor beépítése és beállítása

Megjegyzés: WordPress webáruház motor beépítése és beállítása a megfelelő műküdéshez.

 • Termékkategóriák létrehozása

Megjegyzés: A feltölteni kívánt termékekhez a megfelelő kategóriák létrehozása.

 • Termékfeltöltés

Megjegyzés: A webáruház kezdeti indulásához szükséges termékek feltöltése.

 • Termékkereső beállítása

Megjegyzés: Termékkereső beállítása (kategória, méret, ár, stb.) megbeszélés alapján több lehetőséggel.

 • Email értesítések beállítása

Megjegyzés: Új megrendelés esetén automatikus formázott e-mail értesítés.

 • Szállítási lehetőségek beállítása

Megjegyzés: Kiszállítás és személyes átvételi lehetőség beállítása.

 • Fizetés beállítása (utánvét, átutalás)
 • További fizetési beállítások (OTP SimplePay)

Megjegyzés: OTP SimplePay adminisztrációs ügyeinek elintézése és összekötése a webáruházzal.

 • Törzsvásárlói program kialakítása

Megjegyzés: Törzsvásárlói program kialakítása a fogyasztás növelésére.

 • Vásárlói rendszer kialakítása

Megjegyzés: A vásárlók belépés utáni felületének kilakítása.

 • Cookie felugró ablak

Megjegyzés: Saját fejlesztésű, általunk telepített és frissített bővítmény integrálása a GDPR előírásoknak megfelelően.

 • Egyedi bejelentkezési oldal

Megjegyzés: Egyedi bejelentkezési oldal mind a vásárlók, mind az adminisztrátorok részére.

 • Galéria kialakítása

Megjegyzés: Kategóriánként külön, vagy egyben ömlesztett fotó- és videógalériák létrehozása, képek optimalizálása.

 • Kedvencek/kívánságlista

Megjegyzés: Vásárló által kedvencekhez és/vagy kívánságlistához adás lehetőségének kialakítása minden termékre.

 • Technikai SEO beállítások

Megjegyzés: A keresőmotorok és közösségi média platformokon történő ideális megjelenés érdekében az alapvető SEO beállítások elvégzése.

 • Mérőkódok integrálása

Megjegyzés: A weboldal forgalmát, látogatók követését szolgáló mérőkódok beépítése (Google Analytics, Google Search Console).

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Aláírta: Szabó Zoltán
Aláírva: 2024.04.18.


Aláírási tanúsítvány
Dokumentum neve: Szerződés - Weboldal/Webáruház készítés - Magrol Kft.
lock iconEgyedi dokumentumazonosító: 27b5f1742d7c2d0cbc4f752d776038da50b73787
Időbélyeg Felülvizsgálat
2024.04.10. 16:54 CESTSzerződés - Weboldal/Webáruház készítés - Magrol Kft. Feltöltötte Szabó Zoltán - info@newgenweb.hu IP 84.225.173.174