fbpx ...

Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem

Jelen szabályzat vonatkozik a Szabó Zoltán ev. (New Generation Web) (székhely: 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György utca 81.; továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/newgenweb.hu Facebook oldalon futó “Nyereményjáték” elnevezésű online nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. 

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a Játék nyertese (a továbbiakban: Nyertes) cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A Játékban a Szervező munkavállalói, valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete, részvételi feltételek

A Játék időtartama: a Játék 2023.07.01. napján 12:00:00-kor kezdődik és 2023.07.31. napján 23:59:59-ig tart. (A Szervező a hosszabbítás és időtartam módosítás jogát fenntartja.)

A Játék menete: azok között, akik a  https://www.facebook.com/newgenweb.hu Facebook oldalon 2023.07.01. napján 12:00:00-kor megjelenő posztot lájkolták, valamint ugyanez a poszt alatt komment formájában válaszolnak, közülük egy résztvevő számára 1 db 317.440 Forint értékű weboldalt, 2 év .hu domaint és 1 év MINI webtárhelyet sorsolunk ki. A játék után 1db 317.440 Forint értékű weboldalt, 2 év .hu domaint és 1 év MINI webtárhelyet nyer. A Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni azt a Játékost, aki nem odavaló tartalmat kommentel, annak ellenére is, ha a Játékos a https://www.facebook.com/newgenweb.hu Facebook oldalon 2023.07.01. napján 12:00:00-kor megjelenő poszt alá írja ezt a kommentet, vagy elmulasztja a Játékszabályzatban előírt mindkét feltétel teljesítését, azaz vagy csak lájkol, vagy csak kommentel. A két feltétel együttes teljesítése szükséges a Nyereményjátékban történő részvételhez. (A Szervező jogosult moderálással elősegíteni a játékot.) 

4. Sorsolás

A sorsolás időpontja: 2023.08.01. 13:00 óra.

A sorsolás után 2 tartaléknyertest is kisorsolunk. 

A Nyertes nevét a newgenweb.hu Facebook oldalon közzétesszük, amelyben a Nyertest bejelöljük, aki ez alapján tudja velünk felvenni a kapcsolatot a nyeremény átvételéhez.

A jelen Játékszabályzatban megfogalmazott kritériumoknak megfelelő Játékosok nevei kerülnek be a nyeremény sorsolási adatbázisába. Az adatbázisból a Nyertesek sorsolását a Szervező munkatársai végzik a https://socialwinner.besocial.hu/ oldal alkalmazásának segítségével.

5. Nyeremények, nyertesek

A Játék során az alábbi nyeremény kerül átadásra a Nyertesnek: 

1db 317.440 Forint értékű weboldalt, 2 év .hu domain és 1 év MINI webtárhely

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 

A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

-a megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol; 

-nem veszi fel az oldallal Facebook üzenet formájában a kapcsolatot; 

-egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

-egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta; 

– jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. Nyertesek értesítése

A Nyertest bejelöljük a Nyertes nevét bejelentő Facebook bejegyzésben, akinek Facebook üzenet formájában kell velünk felvennie a kapcsolatot, amelyben a Nyertes köteles jelezni, hogy nyereményére valóban igényt tart-e. Amennyiben a Nyertes igényt tart nyereményére, egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

7. Tartaléknyertes

A Tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a kisorsolt Nyertes nem jogosult a Játékszabályzat szerint a nyeremény átvételére, vagy a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 2 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, vagy a Nyertes nem tart igényt a nyereményre. Ezen esetekben a kisorsolt Nyertes helyébe a sorsolás sorrendjében következő Tartaléknyertes lép.

8. Nyeremények kézbesítése

A nyereményt a felhasználó a weboldal elkészülését követően e-mailben kapja meg a hozzáférési adatokat.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

9. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselőjének hozzájárulása, illetve eljárása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

Továbbá a Szervező elismeri, hogy a nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

10. Adatkezelés és adatvédelem

Azzal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ha nyer, akkor a nyeremény eljuttatásához, azaz a szállítási adatok megadásához szükséges személyes adatait (név, email cím, lakhely, személyi igazolvány száma, telefonszám), a Szervező a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, valamint saját Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezelje. 

Továbbá a Nyertes a Nyereményjátékban történő részvétellel automatikusan hozzájárul, hogy nyerés esetén a Facebook felhasználói neve megosztásra, Facebook profilja pedig bejelölésre kerül a Nyereményjáték eredményét kihirdető bejegyzésben a https://www.facebook.com/newgenweb.hu oldalon.

11. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosszák a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Résztvevőt. 

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 

A Szervező fenntartja a jogot a Játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

Szabó Zoltán ev.
New Generation Web

Szentlőrinckáta, 2023.06.30.